Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom elektronického obchodu Goldenapp.eu je :

BR Team s.r.o.

Bubnová 2349/1 , 94505 Komárno 5

IČO: 46 193 081
DIČ: 2023 279 819

IČ DPH: SK 2023 279 819

Email: pazbask@gmail.com
Tel: 0905 562 659

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.skk

I. OBJEDNANIE TOVARU

Objednávky môžete uskutočniť v našom webovom obchode pod adresou www.goldenapp.eu, v elektronickej správe na adrese: admin@goldenapp.eu alebo telefonicky na čísle: 0905 562 659

Všetky zaslané objednávky Vám potvrdíme najneskôr do 24 hodín elektronickou poštou alebo telefonicky. Všetky prijaté objednávky sa považujú za záväzné.

II. CENY

Platné ceny jednotlivých produktov sú vždy uvedené v elektronickom obchode www.goldenapp.eu avšak je možné zmeniť povzájomnej dohode medzi objednávateľom a dodávateľom ako aj obsah objednávky.
Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Ak sa ceny zmenia počas vybavovania objednávky, budeme Vás vopred informovať. V prípade, že nesúhlasíte so zmenou, máte právo na zrušenie objednávky.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platiť je možné výlučne cez bankový prevod na základe zálohovej faktrúry, ktorú dodávateľ vystaví po objednávke.
Daňový doklad – faktúru vystavíme najneskôr do 7 dní po prijatí faktúry.
Prevádzkovateľ elektronického obchodu Goldenapp.eu je platcom DPH.

IV. DODACIE PODMIENKY

Dodacia doba je pre všetky produkty odlišná, preto pri každom produkte je vyznačená osobitne predpokladaná doba dodania a po každej objednávke najneskôr do 2 pracovných dní Vám oznámime predpokladnú dobu dodania telefonicky alebo emailom.
V prípade nevyhovovania dodacej lehoty má zákazník právo odjednávku zrušiť buď telefonicky alebo e-mailom.

V. ZÁRUČNÁ DOBA
Záručná doba na všetky produkty v elektronickom obchode www.gunzone.eu je 2 roky podľa platných právnych predpisov.

VI. REKLAMÁCIE
Každú reklamáciu môžete uplatniť nahlásením závady písomne /elektronicky alebo klasickou poštou/ .

Pri uplatnení reklamácie, zákazník je povinný preukázať potrebné údaje k reklamácii:
– meno, adresu a telefónne číslo zákazníka
– názov a typ produktu
– presný popis chyby.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou manipuláciou.

Reklamácie sa vybavujú maximálne do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného produktu. O vybavení reklamácie Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo elektronickou poštou.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VII. STORNO OBJEDNÁVKY
Objednávku je možné stornovať kedykoľvek predtým, ako ju potvrdíte telefonicky alebo písomne obchodníkovi. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky emailom alebo telefonicky na adrese alebo telefónnom čísle uvedenom v časti kontakty.

VIII. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci je v zmysle § 7 zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku do 14 dní od prevzatia plnenia.

Postup a podmienky pri odstupení od zmluvy:
– musí byť uskutočnené písomnou formou prípadne telefonicky,
– musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho,

Oprávneným odstupením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za produkt.

IX. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Predávajúci spracováva Vaše osobné údaje.

9.1 Informácie o ochrane osobných údajov na webovej stránke si môžete >>>prečítať tu, klinite sem<<

9.2 Text súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov si môžete prečítať tu, >>>kliknite sem<<<

9.3 Text súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania dotazníka zákazníckej spokojnosti si môžete prečítať tu, >>>kliknite sem<<<

9.4 Text súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania e-mailových obchodných oznámení zo stránky Goldenapp.eu /Zľavy, Akcie/ si môžete prečítať tu, >>>kliknite sem<<<

9.6 Text súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu si môžete prečítať tu, >>>kliknite sem<<<

9.7 Text súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk si môžete prečítať tu, >>>kliknite sem<<<

 

V prípade ďalších otázok, nejasností alebo pripomienok nás kontaktujte poštou, e-mailom alebo telefonicky.